Kako vam možemo pomoći?

Kako vam možemo pomoći?

Najvažnija pitanja i odgovori o sistemu povratne naknade, ambalaži, vraćanju, reciklaži i preuzimanju. 

O povratnoj naknadi

Za koje proizvode će se plaćati depozit?

Od 1. januara 2025. godine, depozit će se plaćati za sve zatvorene PET flaše i limenke zapremine između 0,1 i 3 litra. Ove ambalaže će biti označene depozitnim logom.

Koji proizvodi su izuzeti od ovog pravila?

Povratnom naknadom obuhvaćena je sva zatvorena ili pretežno zatvorena jednokratna plastična ili metalna ambalaža za piće zapremine od 0,1 do 3 litra.

 • Izuzeti su
 • kartonska ambalaža za piće
 • staklene ili metalne boce za piće sa plastičnim čepovima ili zatvaračima
 • boce za piće za priloge i tečne namirnice koje su predviđene i koriste se za posebne medicinske namene
 • sve vrste pića od mleka i mlečnih proizvoda

Na sirupe se takođe ne naplaćuje povratna naknada, jer iako su u najširem smislu napici, nisu namenjeni za neposrednu konzumaciju.

Naplaćuje li se povratna naknada za sirupe?

Sirupi nisu deo sistema povratne naknade, jer iako su u najširem smislu napici, nisu namenjeni za neposrednu konzumaciju.

Naplaćuje li se povratna naknada za napitke u ambalaži od folije?

Ne. Nije obuhvaćena jednokratna plastična ambalaža u obliku koji nije boca.

Kako ću prepoznati proizvode koji podležu ovoj povratnoj naknadi?

Svi proizvodi koji podležu obavezi naplate depozita za jednokratnu ambalažu jasno su označeni depozitnim logom.

Koji je iznos depozita?

Po ambalaži se, prilikom kupovine, naplaćuje 25 centi.

Gde mogu da proverim da li je reč o registrovanom proizvodu?

Na ambalaži je prikazan logo povratne naknade, dodeljen je jednoznačan EAN broj i može se proveriti preko aplikacije.

Zašto će povratna naknada za jednokratnu ambalažu biti uvedena tek 2025. godine?

Zajednički cilj trgovine, industrije i Republičkog ministarstva za zaštitu klime je uspostavljanje visokoefikasnog, uslužno orijentisanog i transparentnog sistema koji potrošačima garantuje nesmetanu obradu depozita na jednokratne ambalaže, a sve to zahvaljujući pripremnom radu kompanije EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH.

Kako bi ovaj plan zaživeo, neophodno je izgraditi i utvrditi logistiku i procese obrade sa proizvođačima, uvoznicima i prodajnim mestima (= mestima za vraćanje prazne ambalaže), te nabaviti aparate za povrat ambalaže.

Zašto se u Austriji uvodi depozitni sistem?

PET i aluminijum važni su reciklabilni materijali: U Austriji se, međutim, svega oko 70% svih PET boca nakon upotrebe sakupi i vraća u ciklus reciklaže. Do 2027. godine mora biti ostvaren cilj sakupljanja od 90%.

Sistem povratne naknade omogućava kvalitetnu reciklažu ambalaže, kako bi se reciklirani materijal mogao iskoristiti za izradu novih PET boca i aluminijumskih limenki.

Istovremeno se izbegava nemarno razbacivanje smeća, tj. jednokratne ambalaže za piće, u životnu sredinu.

Postoje li zakoni na nivou Evropske unije po kojima je sistem povratne naknade obavezan?

Evropska unija ne propisuje obavezu uvođenja sistema povratne naknade, ali propisuje ispunjavanje kvota sakupljanja za jednokratnu plastičnu ambalažu koje se mogu ostvariti pomoću sistema povratne naknade. Novim zakonom o upravljanju otpadom iz 2021. godine (paket o kružnoj privredi) postavljen je osnov za sistem povratne naknade na temelju „Direktive EU 2019/904 o smanjenju uticaja određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu”, kojom je predviđena obavezujuća kvota sakupljanja od 90% do 2029. godine.

Zašto samo jednokratne plastične boce, odnosno limenke za piće podležu povratnoj naknadi?

Zakonodavac u Uredbi tačno predviđa koja ambalaža podleže povratnoj naknadi, a to su jednokratne plastične boce i limenke za piće.

Naplaćuje li se povratna naknada za destilovanu vodu?

Na ambalažu sa destilovanom vodom ne naplaćuje se povratna naknada, osim ako je takva voda prikladna kao pijaća voda.

Zašto se povratna naknada ne odnosi na drugu plastičnu ambalažu – za hranu ili kozmetičke proizvode?

Uredba se odnosi samo na jednokratnu plastičnu ili metalnu ambalažu za piće stavljenu u promet u Austriji.

Zašto je utvrđeni iznos povratne naknade 25 centi?

Zakonodavac navodi iznos naknade u Uredbi, a to je 25 centi.

Po čemu se razlikuju sistem višekratne i jednokratne povratne naknade?

I jednokratnu i višekratnu ambalažu za piće moguće je predati u maloprodajnim objektima na za to predviđenim automatima.

Visina povratne naknade nije ista: sva jednokratna ambalaža za piće podleže jedinstvenoj naknadi od 25 centi, dok visina naknade za višekratne boce zavisi od ambalaže.

Osim na automatima u maloprodajnim objektima, moguće je vratiti jednokratnu ambalažu za piće na prodajnim mestima proizvoda, i u slučaju (onlajn) usluga dostave. Iz mogućnosti direktnog vraćanja ambalaže izuzeti su automati za prodaju pića, kada dostavu pića obavljaju dostavljači pošte ili paketa i prevoznici (špediteri).

Proizvodi obuhvaćeni jednokratnom povratnom naknadom obeleženi su jedinstvenim logom.

Po čemu se razlikuju sistemi povratne naknade u drugim zemljama od planiranog austrijskog sistema?

U Austriji se, slično mnogim skandinavskim zemljama, uspostavlja centralni sistem sa centralnom službom. Nasuprot tome, u Nemačkoj postoji decentralizovani sistem sa više nadležnih službi za njegovo sprovođenje. Iz ugla potrošača gotovo da nema razlika među sistemima.

Pregled pojedinačnih sistema povratne naknade u Evropi možete pronaći na veb-strani Udruženja DSR.

Šta je EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH i koju ulogu ima?

EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH će se, u svojoj ulozi centralne službe, pobrinuti za sve relevantne organizacione i strukturne poslove u vezi sa depozitnim sistemom.

Šta je Trägerverein Einwegpfand?

Vlasnik centralne službe je Trägerverein Einwegpfand, u čije se članove ubrajaju vodeći proizvođači pića, distributeri i udruženja. Više informacija potražite na veb-strani udruženja.

Ambalaže

Gde mogu da vratim jednokratne ambalaže?

Jednokratne ambalaže moći će da se vrate na svim prodajnim mestima, na kojima se i izdaju. Izuzetak predstavljaju automati za hladna pića, kao i dostavljači i poštari. Povraćaj se vrši manuelno ili putem automata za povrat ambalaže.

U slučaju manuelnog vraćanja, vlasnici objekata dužni su da preuzmu samo ambalaže uobičajene zapremine i u uobičajenoj prodajnoj količini.

Primer: Pekara XY prodaje isključivo pića marke X u PET flašama od 0,5 litara. Stoga se na ovom prodajnom mestu mogu vratiti PET flaše od 0,5 litara, ne samo marke X, već i one marke Y ili Z. Ali, ovo prodajno mesto neće prihvatati povraćaj limenki i PET flaša druge zapremine.

U kakvom stanju moraju biti boce i limenke kako bi se steklo pravo na povraćaj depozita?

U slučaju odbijanja ambalaže povratna naknada ne može biti isplaćena. Bacite ambalažu na propisani način.

Prihvataju li se samo zatvorene boce ili i otvorene s prikačenim čepom ili bez čepa?

Biće moguće vraćanje zatvorenih boca, kao i otvorenih boca sa čepom ili bez njega.

Kako mogu da prepoznam proizvode, tj. boce i limenke, koji podležu povratnoj naknadi ali nisu deo sistema povratne naknade u prelaznom roku?

Proizvodi koji od početka 2025. godine postaju deo sistema povratne naknade biće označeni jedinstvenim logom povratne naknade i registrovani s novim GTIN brojem (ranije EAN broj). Zahvaljujući tome, automati za povrat ambalaže moći će jednoznačno da ih prepoznaju.

Tokom prelaznog roka do 31. marta 2025. biće moguća proizvodnja proizvoda koji još uvek nisu deo sistema povratne naknade. Na ovim proizvodima neće biti istaknut logo povratne naknade i prodaju se bez naplate naknade.

Prodaja ovih proizvoda dozvoljena je do 31. decembra 2025. godine bez naplate naknade.

Gde spada ambalaža koja ne podleže vraćanju?

Ako ambalaža bude odbijena, što važi i za automate, nije moguća isplata naknade. Bacite ambalažu na propisani način preko uobičajenih sistema za sakupljanje otpada.

Mogu li da bacim plastične boce ili aluminijumske limenke s logom povratne naknade u druge kontejnere za sakupljanje otpada radi reciklaže?

Reciklaža će biti obezbeđena pri odlaganju otpada preko drugih sistema za sakupljanje. Međutim, tada gubite iznos naknade.

Koji se proizvodi prihvataju na mestima za vraćanje?

Po pravilu se prihvataju svi proizvodi koji podležu povratnoj naknadi za jednokratnu ambalažu za piće i označeni su logom povratne naknade. Tu spadaju sve zatvorene plastične boce i metalne limenke zapremine od 0,1 do 3 litra, s izuzetkom mlečnih proizvoda i proizvoda sa sadržajem mleka većim od 51%. Takođe su izuzeti sirupi.

Šta nije izuzeto: „biljna mleka” (sojino, ovseno itd.).

 

Koju količinu ambalaže mogu da vratim?

Na automatima za povrat ne postoje nikakva ograničenja u pogledu količine vraćene ambalaže. Prodajna mesta sa ručnim povratom preuzimaju samo količinu uobičajenu pri kupovini.

Primer: pekara prodaje 2–3 boce po kupcu i stoga od kupca preuzima samo ovaj broj komada boca.

Mogu li da vratim bilo koju bocu ili limenku koja podleže naknadi na proizvoljnom mestu za povrat?

Na automatima za povrat možete vratiti bilo koju ambalažu koja je deo sistema povratne naknade.

Za ručno preuzimanje važi pravilo: ako se određena veličina ambalaže (npr. PET boca zapremine 0,5 litara ili limenka zapremine 0,25 litara) prodaje na prodajnom mestu, onda je to prodajno mesto u obavezi da prihvati povrat boca ili limenki, čak i onih marki koje nisu dostupne na konkretnom prodajnom mestu.

Koliko boca i limenki mogu da vratim na ručnim mestima za povrat?

Povraćaj je ograničen na uobičajen broj komada pri kupovini.

Primer: vlasnik kioska sa kobasicama ili služba dostave NIJE u obavezi da preuzme 20 komada jednokratne ambalaže po osobi, jer pri pojedinačnoj kupovini proda u proseku 1–2 boce ili limenke.

NIJE u obavezi da preuzima limenke ako prodaje isključivo piće u PET bocama.

Koliko boca i limenki mogu da vratim na automatima za povrat?

Na automatima za povrat moguće je vratiti svu ambalažu za piće koja podleže povratnoj naknadi, bez obzira na količinu, zapreminu i marku.

Mogu li da vratim proizvod na prodajnom mestu koji taj proizvod nema u svom asortimanu?

Načelno sva prodajna mesta s ručnim povratom moraju preuzimati samo one zapremine ambalaže koje i same prodaju, bez obzira na marku.

Primer: trafika koja prodaje isključivo limenke zapremine 0,25 litara mora stoga da preuzima isključivo takve (bilo koje marke, sa logom povratne naknade).

Primer: potrošač koji u supermarketu kupi PET bocu zapremine 2 litra može da je vrati samo na prodajnim mestima s ručnim povratom koja konkretno drže ambalažu te zapremine.

Na automatima za povrat moguće je vratiti svu ambalažu za piće koja podleže povratnoj naknadi, bez obzira na količinu, zapreminu i marku.

Mogu li u Austriji da vratim i proizvode kupljene u inostranstvu, bez loga povratne naknade?

Ne. Bacite ambalažu na propisani način preko uobičajenog sistema za sakupljanje otpada.

Mogu li proizvode da vratim u drugim zemljama koje takođe imaju sistem povratne naknade za jednokratnu ambalažu za piće?

Ne, to nije moguće.

Gde da vratim bocu ili limenku kupljenu na automatu za piće?

Na automatu za piće najčešće je naznačeno najbliže mesto za povrat. Ambalažu možete vratiti na svim prodajnim mestima koja imaju ovu zapreminu u asortimanu (bez obzira na marku).

Dobio/dobila sam proizvod besplatno (npr. deljenje uzoraka proizvoda). Mogu li da vratim ambalažu?

Da, ako je na ambalaži prikazan logo povratne naknade, ambalažu možete normalno vratiti na automatu za povrat.

Znam za prodajno mesto koje prodaje uvoznu robu bez loga povratne naknade. Kome to da prijavim?

Obratite se društvu Recycling Pfand Österreich na adresu office@ewp-oe.at.

Kupio/kupila sam proizvod na kome nije odštampan logo povratne naknade, ali sam je platio/platila. Šta da radim?

Dostavite nam sve podatke o prodajnom mestu i, ako ga imate, fiskalni isečak na kome je naznačen iznos povratne naknade, kao i fotografiju proizvoda na adresu office@ewp-oe.at.

Na jednom prodajnom mestu odbili su da preuzmu jednokratnu ambalažu za piće. Šta da radim?

Dostavite nam sve informacije o slučaju na adresu office@ewp-oe.at.

Reciklaža

Zašto je sakupljanje PET ambalaže i aluminijuma toliko važno?

PET i aluminijum su važne sekundarne sirovine i resursi za reciklažni ciklus. Visoka sakupljačka kvota je od enormnog značaja za reciklažu PET flaša i aluminijumskih limenki.

Studije pokazuju da korišćenje depozitnih sistema omogućava veću stopu recikliranja i veću dostupnost – a time i funkcionalnu cirkularnu ekonomiju. I na kraju, ali ne i najmanje važno, manje PET flaša i aluminijumskih limenki završava u komunalnom otpadu i u prirodi.

Sakupljanjem PET flaša putem depozitnog sistema omogućava se njihova kvalitetna reciklaža. Na taj način reciklirana plastika (reciklati) i metali mogu ponovo da se iskoriste za proizvodnju ambalaža za piće.

Koje kvote sakupljanja treba ostvariti sistemom povratne naknade?

Cilj je da se u Austriji počev od 2025. godine ostvari kvota sakupljanja PET boca od 80%, a propisana kvota od 90% već 2027. godine.

Da li će vraćene PET boce i aluminijum ponovo postati nova ambalaža?

Da. Sakupljanjem ovih materijala putem sistema povratne naknade na raspolaganju nam je gotovo nekontaminirani reciklabilni materijal za dalji proces reciklaže.

PET i aluminijum su održivi resursi u cirkulaciji reciklabilnih materijala i ne zahtevaju tzv. „daunciklažu” (= pretvaranje jednog proizvoda u kvalitativno lošiji krajnji proizvod).

Na taj način od starih boca i limenki može nastati nova ambalaža.

Može li se dogoditi da sakupljena ambalaža za piće dospe u spalionicu otpada?

Recycling Pfand Österreich sortira materijal nakon sakupljanja i ponovo ga prodaje proizvođačima. Oni ovaj dragoceni materijal ponovo koriste za proizvodnju PET boca i aluminijumskih limenki.

Kako se osigurava da sakupljena ambalaža za piće zaista bude reciklirana u nove boce?

Direktiva EU 2019/904 o jednokratnoj plastici (SUP – single-use plastic) propisuje obavezu za proizvođače da svaka PET boca od 2025. mora sadržati najmanje 25% recikliranog materijala. To znači da proizvođači moraju imati pristup recikliranom materijalu kako bi ispunili ovaj zahtev.
Zahtev koji se odnosi na udeo recikliranog materijala sve se više povećava u narednim godinama. Godine 2029. ovaj udeo mora iznositi već 30%.

Kako se detaljno odvija reciklaža ambalaže za piće?

U Austriji se većina sakupljenih PET boca podvrgava daljoj preradi u različitim reciklažnim pogonima. U njima se tzv. pahuljice intenzivno čiste, a topljenjem, filtriranjem i pretvaranjem u granule povećava im se kvalitet na nivo prikladan za prehrambenu ambalažu.

Za kompanije

Kako funkcioniše novi ciklus povratne naknade?
 1. Proizvođači će svojim distributerima pića uvek prodavati po ceni uvećanoj za povratnu naknadu od 25 centi.
 2. Proizvođači su dužni da društvu Recycling Pfand Österreich redovno uplaćuju povratnu naknadu za sve prodate proizvode.
 3. Recycling Pfand Österreich odgovoran je za isplaćivanje iznosa povratne naknade mestima za povrat, kao i za sakupljanje i sortiranje praznih vraćenih plastičnih boca i aluminijumskih limenki.
 4. Proizvođači mogu da otkupe naknadno sakupljeni materijal koji su stavili u promet u srazmernom odnosu.
 5. Proizvođači predaju na reciklažu otkupljeni materijal, koji se zatim može ponovo koristiti za proizvodnju novih boca ili limenki.
O čemu kao proizvođač/uvoznik moram da vodim računa do uvođenja sistema povratne naknade?
 • Svi proizvođači i uvoznici jednokratne ambalaže za piće koji svoje proizvode prodaju u Austriji moraće da se registruju preko platforme društva EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH.
 • Svako piće (SKU – pojedinačni artikal) u jednokratnoj plastičnoj boci ili aluminijumskoj limenci mora biti registrovano u sistemu društva Recycling Pfand Österreich kako bi bilo deo depozitnog ciklusa i kako bi ga ubuduće prepoznali automat za povrat ambalaže i radnici pri ručnom vraćanju.
 • Od 2025. godine prodaja neregistrovanih proizvoda biće zabranjena. Uredba predviđa prelazni rok za proizvode proizvedene do određenog datuma.
 • Na ambalažama koje podležu naplati povratne naknade mora se nalaziti logo povratne naknade, kako bi potrošačima na prvi pogled bilo jasno da se radi o proizvodu iz depozitnog ciklusa.
 • Sve informacije i tačne specifikacije biće objavljene u priručniku za proizvođače u jesen 2023. godine.
Prava i obaveze lica koja prva stavljaju proizvode na tržište:

Obaveze: lica koja prva stavljaju proizvode na tržište (= proizvođači napitaka, uvoznici napitaka) dužna su da se prijave na portalu EWP kao lica koja prva stavljaju proizvode na tržišta i da prijave svoje proizvode. Lica koja prva stavljaju proizvode na tržište takođe su dužna da plate naknade za proizvođače.

Prava: zauzvrat lica koja prva stavljaju proizvode na tržište imaju pravo da pristupe recikliranom materijalu za svoju ambalažu.

Ja sam proizvođač/uvoznik, ali nemam ogranak u Austriji. Kako mogu da se registrujem, tj. da registrujem svoje proizvode?

Inostrana preduzeća u obavezi su da najpre imenuju punomoćnika u Austriji koji će u ime preduzeća izvršavati obaveze koje proizilaze iz Uredbe o povratnoj naknadi.

Registracija će očekivano biti moguća od početka leta 2024. godine preko onlajn portala za registraciju. U sklopu toga biće objavljeno uputstvo za portal.

Postoje li prelazni rokovi za proizvođače?

Proizvodi se smeju prodavati do 31. decembra 2025. bez naplate povratne naknade ako su proizvedeni pre 1. aprila 2025. godine.

Kako se naplaćuje povratna naknada za sponzorsku robu?

Za svako piće u jednokratnoj ambalaži stavljeno u promet nakon 1. 1. 2025. godine obavezno je uplatiti povratnu naknadu u iznosu od 25 centi društvu Recycling Pfand Österreich. Tu takođe spada sponzorska roba, probni uzorci, uzorci, besplatni proizvodi i piće proizvedeno za sopstvene potrebe (nem. Haustrunk).

Šta se smatra „stavljanjem u promet”? Spadaju li tu i gratis proizvodi?

Stavljenim u promet smatraju se i stoga podležu obavezi prijavljivanja društvu Recycling Pfand:

 • Probni uzorci i sponzorstva
 • Piće proizvedeno za sopstvene potrebe (Haustrunk) i sopstvena potrošnja
 • Uzorci
 • Proizvodi kojima je istekao rok i koji se poklanjaju socijalnim prodavnicama ili zaposlenima

NE smatraju se stavljenim u promet i ne podležu obavezi prijavljivanja društvu Recycling Pfand:

 • Laboratorijski uzorci koji se ne stavljaju u promet
 • Proizvodi kojima je istekao rok i koji se uništavaju
 • Proizvodi s proizvodnom greškom koji se ne puštaju u prodaju

Poseban slučaj povlačenja:

 • Ambalaža je već prijavljena kao puštena u promet, a zatim povučena
 • Povratna naknada i taksa za proizvođače biće vraćeni nakon dostavljanja dokaza o uništenju
Da li sam kao proizvođač u obavezi da društvu Recycling Pfand Österreich uplatim iznos povratne naknade od 25 centi i za besplatne proizvode?

Da, za svako piće obavezno je uplatiti povratnu naknadu u iznosu od 25 centi društvu Recycling Pfand Österreich. To se odnosi i na besplatne proizvode, jer se mestima za povrat isplaćuje 25 centi povratne naknade i za ove boce i limenke prilikom vraćanja.

O čemu treba da vodim računa pri deljenju besplatne robe / uzimanju uzoraka?

Čak i pri besplatnom deljenju, odnosno uzimanju uzoraka napitaka koji podležu naplati povratne naknade obavezno je preuzimanje prazne ambalaže.

Postoje tri mogućnosti preuzimanja:  

1) da postanete mesto za ručno vraćanje ambalaže

2) da imenujete alternativno mesto za vraćanje ambalaže u slučaju distribucije na veoma prometnom mestu

 • To mesto mora biti u neposrednoj blizini
 • Potrebno je zaključiti ugovor s datim mestom za povraćaj
 • O tome potrošači moraju biti obavešteni
Da li sam kao proizvođač u obavezi da društvu Recycling Pfand Österreich uplatim iznos povratne naknade od 25 centi i za besplatne proizvode?

Da, za svako piće obavezno je uplatiti povratnu naknadu u iznosu od 25 centi društvu Recycling Pfand Österreich. To se odnosi i na besplatne proizvode, jer se mestima za povrat isplaćuje 25 centi povratne naknade i za ove boce i limenke prilikom vraćanja.

Kako se vrši obračun za preduzeća tokom prelaznog perioda?

Preduzeća su tokom prelaznog roka predviđenog Uredbom obavezna da prijave samo ambalažu koja je deo sistema povratne naknade (novi EAN brojevi, logo povratne naknade). Obračun se vrši samo za ovu ambalažu.

Ko se mora registrovati?

Svi proizvođači i uvoznici jednokratne ambalaže za piće, koji svoje proizvode prodaju u Austriji, moraće da se registruju u sistemu EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH.

Registracija je preduslov za izdavanje odobrenja za artikal, odnosno njegovu ambalažu, kao i za naplatu zakonom utvrđenih naknada za proizvođače i uplatu iznosa povratne naknade.

Zašto se moram registrovati?

Registracija je neophodna radi naplate zakonom utvrđenih naknada za proizvođače i uplate iznosa povratne naknade.

 1. Svaki proizvođač i uvoznik koji u svojstvu prvog distributera stavlja u promet pića u plastičnim bocama i limenkama u obavezi je da se registruje u sistemu EWP Recycling Pfand Österreich.
 2. Svako piće (SKU – pojedinačni artikal) u jednokratnoj plastičnoj boci ili aluminijumskoj limenci mora biti registrovano u sistemu društva Recycling Pfand Österreich kako bi od 1. 1. 2025. bilo deo depozitnog ciklusa i prepoznato na automatu za povrat ambalaže.
Do kada moram da registrujem preduzeće i svoje proizvode?

Proizvod mora biti registrovan i odobren pre stavljanja u promet u Austriji. Važno: pridržavajte se pripremnog vremena za registraciju. Registracija će biti moguća od juna 2024. godine. Sve pojedinosti biće objavljene na ovoj stranici do kraja 2023. godine.

 1. Svako piće u jednokratnoj boci mora biti registrovano i označeno logom povratne naknade, kako bi potrošačima bilo nedvosmisleno jasno da je proizvod deo ciklusa povratne naknade.
 2. Sve pojedinosti o postupku registracije biće dostupne od juna 2024. godine u odeljku za prijavu.
Smeju li se u Austriji prodavati jednokratna ambalaža koja nije registrovana?

Ne. Po isteku prelaznog roka zaključno sa 31. 12. 2025. moraju bez izuzetka biti registrovani svi proizvodi koji se prodaju u Austriji i podležu povratnoj naknadi za jednokratnu ambalažu.

Kako se odvija registracija?

Registracija će biti moguća od juna 2024. godine preko odeljka za prijavu na veb-strani Recycling Pfand Österreich.

Da li je prodaja neregistrovanih proizvoda kažnjiva?

Da. Zakon o kružnoj privredi (AWG iz 2002. godine) u čl. 79 predviđa kazne za nepoštovanje Uredbe o povratnoj naknadi donetoj u skladu sa čl. 14c AWG. Nepropisno postupanje predstavlja upravni prekršaj, za šta je zaprećena kazna do 8.400 EUR.

Kako se obračunava taksa za proizvođače?

Taksa za proizvođače ispostavlja se po prodatom komadu i na osnovu izveštaja o prodaji zajedno sa iznosom povratne naknade. Postupak obračuna naveden je u čl. 10 Uredbe.

Šta obuhvata registraciona taksa i kada dospeva na naplatu?

Postupak proračuna troškova registracije naveden je u čl. 22 st. 3 Uredbe. Ispostavljaju se proizvođaču nakon registracije. Obavezno je izmiriti taksu pre nego što određeni proizvod zajedno sa ambalažom (SKU – pojedinačni artikal) bude konačno upisan u bazu podataka sistema povratne naknade.

Da li se nakon 1. 1. 2025. godine za jednokratnu ambalažu za piće osim takse za proizvođače takođe plaća naknada za oslobađanje od obaveze?

Ne. Za jednokratnu ambalažu za piće koja se od 1. 1. 2025. godine stavlja u promet putem bar-koda i sistema povratne naknade i za koju se naplaćuje iznos povratne naknade više se ne plaća naknada za oslobađanje od obaveze, već taksa za proizvođače.

Za koje se delove jednokratne ambalaže za piće više ne plaća naknada za oslobađanje od obaveze?

Naknada se ne plaća za ambalažu, etikete, čepove i poklopce.

Da li je obavezno izraditi nove GTIN brojeve (nekadašnji EAN brojevi) za pojedinačne artikle i do kada oni najkasnije moraju biti prijavljeni?

Da. Logo povratne naknade sme se koristiti samo u kombinaciji s novim GTIN brojem, jer je isključivo na taj način moguće razlikovati proizvod od proizvoda već prisutnih na tržištu.

Za međunarodne EAN brojeve postoje izuzeci, ali iziskuju veću visinu takse.

Kako proizvodi moraju biti označeni?

Svaki proizvod mora biti označen logom povratne naknade na vidnom mestu za potrošača. Sve informacije o tome pronaći ćete u priručniku za proizvođače koji je dostupan od jeseni 2023. godine.

Od kada proizvodi moraju biti označeni?

Prodaja proizvoda označenih logom povratne naknade sme početi od 1. 1. 2025. godine. Uredba predviđa mogućnost proizvodnje (punjenja) proizvoda do 31. marta 2025. bez loga povratne naknade i njihovu prodaju do 31. 12. 2025. bez naplate povratne naknade (prelazna odredba). Od 1. 1. 2026. godine biće dozvoljeno prodavati isključivo registrovane proizvode s oznakom.

Kako se naplaćuje povratna naknada na uvoznu robu i kako se ona označava?

Svi proizvodi za koje po definiciji važi obaveza naplate povratne naknade, a koji se prodaju u Austriji, moraju posedovati logo povratne naknade na vidnom mestu. Logo može biti postavljen na ambalaži u vidu nalepnice u slučaju malih proizvodnih količina. To u suštini znači da i međunarodni i uvozni proizvodi moraju biti registrovani bez izuzetka.

Dozvoljeni su međunarodni GTIN brojevi.

Kako se naplaćuje povratna naknada za male šarže limenki ili boca i kako se one označavaju?

Za proizvode u malim šaržama i robu iz uvoza postoji mogućnost postavljanja nalepnice Recycling Pfand Österreich na proizvod. Pojedinosti ćete pronaći u priručniku za proizvođače od jeseni 2023. godine.

U januaru 2025. imam na zalihama proizvode koji nemaju logo povratne naknade. Smem li da ih uobičajeno pustim u prodaju?

Da. Predviđen je prelazni rok do kraja 2025. godine. Za proizvode bez loga povratne naknade nije dozvoljeno naplatiti naknadu, a neće biti ni preuzeta ambalaža kao jednokratna ambalaža. Ovi se proizvodi sakupljaju kao i do sada preko uobičajenih sistema za sakupljanje otpada (npr. žuta vreća). Svi proizvodi proizvedeni nakon 1. aprila 2025. godine moraju biti registrovani i odgovarajuće označeni.

Od 2026. godine svi proizvodi koji se prodaju u Austriji moraju biti registrovani i nositi logo povratne naknade.

Mora li lepak etiketa da ispunjava određene zahteve?

Sve informacije o tome pronaći ćete u priručniku za proizvođače koji je dostupan od jeseni 2023. godine.

Ko je na strani trgovačkih marki zadužen za registraciju proizvoda i isticanje logotipa?

Odgovor: U slučaju proizvodnje po ugovoru, a skladu s Uredbom o povratnoj naknadi, naručioci, što znači vlasnici marki, u obavezi su da registruju dotične proizvode i nalože označavanje logotipom povratne naknade.

Ko je na strani trgovačkih marki zadužen za registraciju proizvoda i isticanje logotipa povratne naknade?

U slučaju proizvodnje po ugovoru, a skladu s Uredbom o povratnoj naknadi, navedene obaveze preuzimaju naručioci (dakle, vlasnici marki) koji angažuju proizvođače po ugovoru. Oni su stoga dužni da registruju dotične proizvode i nalože označavanje logotipom povratne naknade.

Ne bavim se trgovinom napitaka, vršim isporuku za preduzeća i priredbe (često je u pitanju komisiona prodaja). Ko je nadležan za povraćaj, isplatu naknade i preuzimanje?

Ako vaše preduzeće u lancu vrednosti deluje isključivo kao isporučilac i ne prodaje napitke direktno krajnjim potrošačima, onda niste u obavezi da preuzimate praznu ambalažu niti da isplaćujete iznos povratne naknade. Navedene obaveze načelno padaju na krajnjeg distributera. Nema razlike da li robu predajete krajnjim distributerima u obliku komisione prodaje ili uz zadržavanje prava svojine.

Slobodni ste da sa krajnjim distributerima zaključite posebne sporazume i samostalno preuzimate vraćenu ambalažu. U tom slučaju preuzimanje vrši Recycling Pfand Österreich ili partnerski dostavljači u nekom od sedišta vašeg preduzeća.

Kako se na obračun povratne naknade od strane trgovca ili proizvođača gleda u smislu PDV-a?

Trgovci ili proizvođači naplaćuju povratnu naknadu u ime i za račun društva EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH (čl. 4 st. 1 Uredbe o povratnoj naknadi za jednokratnu ambalažu za piće, Savezni sl. list II br. 283/2023). Samim tim za trgovce i proizvođače povratna naknada predstavlja tekuću stavku koja ne podleže PDV-u (čl. 4 st. 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost [UstG]). Ako su primenljive obaveze fiskalizacije i izdavanja fiskalnih isečaka, iznos povratne naknade na fiskalnom isečku ili na računu mora biti iskazan u zasebnom redu, sa stopom PDV-a od 0%. Dodatno može biti naznačena napomena „Obračun u ime i za račun društva EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH” (Verrechnung im Namen und auf Rechnung der EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH).

Mesta za vraćanje ambalaže povremeno mogu refundirati povratnu naknadu u ime i za račun društva EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH. Isplata povratne naknade takođe ne podleže PDV-u; visina naknade mora biti iskazana na računu / fiskalnom isečku u zasebnom redu, sa stopom PDV-a od 0%.

Propis je podložan promeni, jer konačnu odluku treba da donesu nadležna tela.

 

Wie bekomme ich das Pfandlogo?

Das Pfandlogo ist eine Gewährleistungsmarke dessen Nutzung sehr streng geregelt ist. Es darf ausschließlich von registrierten Produkten zur Produktkennzeichnung oder zur Kennzeichnung von registrierten Rücknahmestellen verwendet werden. Die Logoverwendung für die Kennzeichnung von Rücknahmestellen darf nur über das von der EWP zu Verfügung gestellte Datenpaket erfolgen.

Um das Logo zu bekommen, registrieren Sie sich im EWP-Portal und bekommen so Zugang zum Nutzungslizenzvertrag. Dieser muss unterzeichnet werden. Erst wenn dieser unterzeichnet hochgeladen wird, wird das Logo in Druckqualität bereitgestellt. Die Logoverwendung ist ausschließlich mit unterzeichnetem Nutzungslizenzvertrag erlaubt!  Wird das Logo schon dringend benötigt kontaktieren Sie uns bitte unter office@ewp-oe.at.

Za mesta povrata – opšte

Da li moram da se registrujem kao prodajno mesto (= mesto za vraćanje prazne ambalaže)?

Registracija je neophodna samo u slučaju da se manuelno vraćanje ambalaže vrši u plombiranim džakovima preko dostavljača-partnera ili direktno preko Recycling Pfand Österreich.

Ukoliko se flaše i limenke vraćaju direktno putem automata, onda registracija nije neophodna, budući da se i depozit u tom slučaju isplaćuje putem automata (vaučera).

Izuzetak: ako kao prodajno mesto (= mesto za vraćanje ambalaže) sami nosite vraćene boce i limenke do automata i predajete, registracija nije neophodna. Iznos povratne naknade koji ste prethodno isplatili kupcima biće vam isplaćen u vidu vaučera prilikom vraćanja ambalaže na automatu.

Kada ću morati da se registrujem?

Registracija se mora izvršiti u toku 2024. godine. Svi detalji će biti objavljeni uskoro.

Gde se moram registrovati kako bi mi bila refundirana povratna naknada?

Registracija se vrši putem portala Recycling Pfand Österreich. Prijava je neophodna samo u slučaju ručnog vraćanja zapečaćenih vreća preko partnera dostavljača ili direktno preko društva Recycling Pfand Österreich.

Kako će mi biti refundirana povratna naknada koju sam isplatio potrošaču?

Ako vraćate veoma male količine, možete zatražiti da vam povratna naknada bude isplaćena pri vraćanju boca i limenki direktno preko automata za povrat ambalaže. Registracija nije neophodna u tom slučaju.

Ako zapečaćene vreće preuzima Recycling Pfand Österreich ili vaš logistički partner, iznos jednokratne povratne naknade za sakupljenu praznu ambalažu isplaćuje se redovno nakon prebrojavanja. Za ovaj postupak neophodna je registracija.

Takođe se redovno vrši isplata za vraćanje preko automata. Pojedinosti o isplati pronaći ćete u ugovorima s mestima povrata. Automat mora biti akreditovan, a mesto povrata mora biti registrovano.

Kako mora izgledati istaknuta cena za ambalažu koja podleže povratnoj naknadi?

Upotreba prazne ambalaže, kao što je slučaj kod postojećeg sistema višekratne ambalaže, mora biti označena na čitak i jasan način.

Isticanje cene pića i cene upotrebe ambalaže kakvo je uobičajeno u prodavnicama omogućava lako čitanje cena.

Sve pojedinosti o isticanju cena pronaći ćete na sledećem linku: Preisauszeichnung-im-lebensmittelhandel.pdf (wko.at).

Da li su i prodavci na veliko dužni da preuzimaju boce i limenke?

Svako ko od 2025. godine direktno potrošačima prodaje pića u limenkama ili jednokratnim plastičnim bocama biće u obavezi da prihvati povraćaj prazne ambalaže i smatra se mestom za povrat. Isto važi za veletrgovce ako posluju u svojstvu krajnjeg distributera, kao što je npr. slučaj s prodavnicama tipa „plati i nosi” (engl. cash and carry). Ako veletrgovac posluje kao preprodavac, tada nije krajnji distributer i nije u obavezi da prihvata povrat ambalaže.  

Da li su mesta povrata u obavezi da plaćaju troškove logistike?

Ne. Troškove logističkog odvoza snosi Recycling Pfand Österreich. Privremeno čuvanje vreća do preuzimanja i njihov utovar u teretno vozilo obuhvaćeni su naknadom za rukovanje (engl. handling fee).

Moj lokal se nalazi u tržnom centru ili pešačkoj zoni / na železničkoj stanici / aerodromu. Gde će potrošači moći da vrate flaše i limenke?
 • Prodajni štandovi se zajedno sa najmodavcem tj. vlasnikom nekretnine mogu dogovoriti o postavljanju zajedničkog mesta za povrat ambalaže (napomena: to bi trebalo da bude automat), kako bi se flaše i limenke sa svih štandova sakupljale na jednom mestu.
 • Vlasnik automata za povrat ambalaže taj automat mora da registruje u sistemu Recycling Pfand Österreich (vidi „Povrat putem automata”)
Kakvi su zahtevi u pogledu zajedničkog mesta za sakupljanje na prometnim lokacijama (npr. aerodromi, železničke stanice, glavne ulice, tržni centri)?

Tu bi trebalo postaviti automat za povraćaj koji se nalazi u neposrednoj blizini prodajnog mesta (dostupnog pešacima), što znači ne više od nekih 300 metara. Kako bi automat bio definisan kao zajedničko mesto za povraćaj ambalaže, potrebno je zaključiti odgovarajući ugovor sa vlasnikom automata. Zatim krajnje potrošače treba obavestiti o mestu na kome se nalazi automat za povraćaj i mogućnostima za unovčavanje bona sa iznosom povratne naknade.

Kao zajedničko mesto za povraćaj ambalaže takođe je moguće definisati automat u filijali supermarketa, ako se s tim složi vlasnik supermarketa. Radno vreme supermarketa ne mora biti isto kao radno vreme prodajnog mesta, ali treba paziti da ima redovno radno vreme.

Muss ein Gastronomiebetrieb, wo ausschließlich vor Ort konsumiert wird auch Pfand an seine Gäste verrechnen?

Gastronomiebetriebe in denen vor Ort konsumiert wird und Getränke nicht mitgenommen werden (zB Restaurant, Kaffeehaus, Club, Diskothek, Bar), müssen den Pfandbetrag nicht weiterverrechnen und sind auch nicht zur Rücknahme verpflichtet.

ACHTUNG: – Dies ist die einzige Sonderregelung, wo der Pfandbetrag nicht an Konsument:innen weiterverrechnet wird! Diese Ausnahme gilt nicht bei Gastro mit Take away!

Der Getränke-Einkauf erfolgt aber IMMER mit Pfandbetrag. Dafür gibt es keine Ausnahme!

Povrat putem automata

Interesuje me detaljni tok vraćanja ambalaže putem automata, kako on izgleda?
 1. Svaki distributer će od 1. 1. 2025. godine proizvode kupovati sa povratnom naknadom (naplaćuju se i proizvod, i povratna naknada).
 2. Potrošači će PET flaše i limenke kupovati po ceni uvećanoj za povratnu naknadu (depozit) u visini od 25 centi.
 3. Potrošač će uživati u kupljenom piću, a zatim će praznu ambalažu odneti u automat za povrat ambalaže.
 4. Automat će najpre proveriti da li je vraćeni proizvod deo depozitnog sistema i da li je u adekvatnom stanju.
 5. Ukoliko to jeste slučaj, automat će ištampati vaučer sa iznosom depozita.
 6. Recycling Pfand Österreich će zajedno sa partnerima organizovati sakupljanje vraćenih ambalaža.
 7. Vlasnik automata će dobiti isplaćene depozite za sakupljene ambalaže i naknadu troškova po komadu (handling fee).
 8. U cilju izvršavanja ovog procesa, prodajno mesto (= mesto za vraćanje prazne ambalaže) mora biti registrovano u sistemu Recycling Pfand Österreich.
Od kog broja komada ambalaže se isplati ulaganje u automat za povrat?

U automat za povrat ambalaže ima smisla ulagati i isplativ je od određenog broja komada ambalažnih jedinica godišnje. Odluka o ulaganju sem toga zavisi od mnogih drugih činilaca (npr. raspoloživog mesta, higijene, zaštićenosti robe koja podleže povratnoj naknadi od krađe, borbe protiv prevare itd.), pa je mesta za povrat donose za svaki pojedinačni slučaj.

Gde mogu da kupim automat?

Čim modeli automata budu registrovani, biće objavljena lista modela.

Koji modeli automata su licencirani?

Čim modeli automata budu registrovani, biće objavljena lista modela. ewp-infoblatt-rucknahmeautomaten-2024-04-30.pdf (recycling-pfand.at)

Da li ima subvencija za automate?

Da. Isplata subvencija vrši se iz Plana oporavka i otpornosti Evropske unije i traje do 2026. godine. Sve pojedinosti pronaći ćete na donjim linkovima.

https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/Kreislaufwirtschaft/foerderungen/pfand-recycling.html

 

Koji podaci moraju biti navedeni na bonu za povratnu naknadu?

Bon mora sadržati jedinstveni bar-kod za isplatu povratne naknade u gotovini ili u vidu vaučera i mora biti sačinjen na nemačkom jeziku na jasan način i bez jezičkih grešaka. Posebno moraju biti navedeni broj komada jednokratne ambalaže koji je ubačen u automat i koji je automat prihvatio, iznos povratne naknade i mesto (mesta) na kome (kojima) se isplaćuje ukupni iznos naveden na bonu za povratnu naknadu.

Kako mora izgledati internet veza na automatima za povrat?

Automati moraju biti trajno povezani na sistem proizvođača i na sistem Recycling Pfand Österreich. Na taj se način obezbeđuje prenos podataka i ažuriranje novih EAN brojeva. Pojedinosti su objavljene u priručniku za mesta povrata u delu pod nazivom „Upravljanje podacima”.

Manuelni povrat

Povrat kojih proizvoda sam u obavezi da prihvatim?

U okviru manuelnog povrata ambalaže obavezno je preuzimanje isključivo onih proizvoda koji se na datom prodajnom mestu stavljaju u promet odnosno ambalaža u jedinicama pakovanja.

Po pravilu važi:

 • Ukoliko se određena mililitraža (npr. PET flaša od 0,5 l ili limenka od 0,25 l) prodaje na određenom prodajnom mestu, onda je to prodajno mesto u obavezi da prihvati povrat istih ambalaža, čak i ako se radi o drugim markama, koje nisu dostupne na tom konkretnom prodajnom mestu.
 • Povraćaj je ograničen na uobičajen broj komada po kupovini.
 • Primer: Vlasnik kioska sa hot-dogovima NE mora da prihvati povrat 20 jednokratnih ambalaža, budući da po kupovini u proseku proda 2-3 flaše ili limenke.

On/ona NE mora da prihvati povrat praznih limenki, ukoliko prodaje isključivo pića u PET ambalaži.

Kako se odvija ručni povrat?

Za ručni povrat postoje različite mogućnosti i okvirni uslovi:

Mesta za ručni povrat ambalaže uglavnom su prodavnice i ugostiteljski objekti u kojima se potrošači ne zadržavaju, već boce i limenke uglavnom ponesu sa sobom, konzumiraju na drugom mestu i vraćaju takođe negde drugde. Zbog toga je preuzeta količina ambalaže najčešće mnogo manja nego prodata količina.

Ako bocu ili limenku vrati neposredno na prodajnom mestu, potrošaču se isplaćuje povratna naknada u visini od 25 centi po komadu ambalaže.

 • Ambalaža mora biti u odgovarajućem stanju kako bi vraćanje bilo moguće. Saznajte više o tome
 • Vraćena ambalaža sakuplja se u specijalne vreće (pojedinosti o vrećama i plombama objavljuje Recycling Pfand Österreich), nakon čega se zapečaćuje, preuzima i prebrojava.
 • Vreće preuzimaju partneri dostavljači i Recycling Pfand Österreich.

Nakon prebrojavanja Recycling Pfand Österreich mestu za povrat isplaćuje iznos povratne naknade (depozita) za vraćenu ambalažu, kao i naknadu troškova u obliku redovnog obračuna.

Ja sam vlasnik tzv. „on-the-go” lokala (npr. male trafike, prodajne tezge u pešačkoj zoni itd.) Gde će potrošači moći da vrate flaše i limenke?

Potrošač će uglavnom poneti kupljenu flašicu ili limenku, popiti piće usput, a zatim će praznu ambalažu najčešće vratiti putem automata za povrat.  Ipak, potrošač bi praznu ambalažu mogao da vrati i na prodajno mesto.

Ukoliko kao prodajno mesto ne želite da se zamarate registracijom i procesom sakupljanja i prebrojavanja ambalaže u džakovima, vraćene flaše i limenke možete i sami da vratite putem nekog od automata (npr. u keš-end-keri centrima). Prednost je brzi povraćaj depozita.

Druga mogućnost je registracija u sistemu Recycling Pfand Österreich i sakupljanje flaša i limenki u za to predviđenim džakovima.

Ja sam organizator festivala / sportskog događa / i sl. Gde će posetioci moći da vrate kupljene flaše i limenke?

Na priredbama i događajima na kojima se piće stavlja u promet u ograničenom trajanju

> za preuzimanje i isplatu povratne naknade po pravilu je zaduženo dotično prodajno mesto.

> za događaje na veoma prometnom mestu moguće je odrediti zajedničko mesto za vraćanje ambalaže (u neposrednoj blizini u zajedničkom dogovoru, s obaveštenjem za potrošače). Tada su pojedinačna prodajna mesta oslobođena obaveze preuzimanja.

Na koji način puni džakovi stižu na mesto za prebrojavanje?

Postoji nekoliko mogućnosti da džak pristigne na mesto za prebrojavanje / u Recycling Pfand Österreich:

Primer pekare:

Napunjeni i plombirani džak

 • se internom logistikom transportuje u centralni magacin, odakle će ga pokupiti kompanija Recycling Pfand Österreich.

ili

 • će prilikom neke od sledećih poseta sa sobom poneti veletrgovac koji redovno isporučuje pića u filijalu. Recycling Pfand Österreich redovno sakuplja džakove iz centralnih magacina veletrgovaca.

ili

 • će pokupiti direktno Recycling Pfand Österreich. Minimalni preduslovi za direktno sakupljanje će tek biti definisani.
Gde mogu da nabavim džakove sa plombama?

Vreće se mogu nabaviti isključivo preko društva Recycling Pfand Österreich (veb-portal ili aplikacija).

Koliko se često preuzimaju zapečaćene vreće?

Učestalost preuzimanja ugovarate direktno sa partnerom koji vrši dostavu pića. Ako preuzimanje vrši Recycling Pfand Österreich, onda se učestalost upravlja prema broju punih vreća koje treba preuzeti. Trenutno se razrađuju minimalni zahtevi za preuzimanje koje vrši Recycling Pfand Österreich.

Koliko vreća mora biti puno pre preuzimanja?

Vreću treba napuniti tako da bude moguće dobro je zatvoriti i zapečatiti. Na vreći se nalazi posebna oznaka za optimalno punjenje. Vreće su namenjene za 100 do 150 komada ambalaže, već prema zapremini ambalaže u vreći.

Moram li da prebrojim boce i limenke u vreći pre nego što je zapečatim?

Ne. Nije potrebno prethodno prebrojavanje boca i limenki, jer prebrojavanje obavljaju posebna automatizovana postrojenja u službi za prebrojavanje Recycling Pfand Österreich. Iznos povratne naknade isplaćuje se u skladu s prebrojanim stanjem.

Gde mogu da dobijem pečate (plombe) sa pripadajućim GTIN brojevima?

Pečate sa GTIN brojevima možete zatražiti preko odeljka za prijavu na veb-strani.

Imam polupunu vreću, ali zatvaram prodavnicu na 2 meseca (npr. zbog međusezone). Šta da radim s vrećom?

Predajte praznu ambalažu preko automata za povrat.

U zapečaćenoj vreći koju sam predao/predala bilo je 122 komada prazne ambalaže, ali Recycling Pfand Österreich mi je refundirao iznos povratne naknade samo za 119. Kako je to moguće?

Naše postrojenje za prebrojavanje prebrojilo je u ovom slučaju 119 ambalažnih jedinica koje ispunjavaju kriterijume depozitnog sistema. S obzirom na to da Recycling Pfand Österreich može isplatiti povratnu naknadu samo za boce i limenke za koje je primila iznos naknade, dodatna isplata nije moguća. Recycling Pfand Österreich dostaviće na zahtev detaljan spisak prebrojavanja ambalaže iz vreća.

Vreće su prema planu predviđene za 150 ambalažnih jedinica. Da li se u vreći sme nalaziti manji ili veći broj komada?

Logistika društva Recycling Pfand Österreich po pravilu će preuzimati samo pune vreće. Predviđena količina predstavlja prosečnu vrednost, jer se stvarni broj komada po vreći može znatno razlikovati u zavisnosti od vrste i zapremine ambalaže. Predviđeno je da na vreći bude odštampana „linija potrebne napunjenosti”. Tako se stalno može proveravati da li je vreća puna i može li se pripremiti za preuzimanje.

Posebni oblici prodaje

Bavim se trgovinom preko interneta i u ponudi imam PET boce i limenke. Moram li da preuzimam ambalažu od kupaca?

Sve zavisi od toga na koji se način piće u jednokratnoj ambalaži dostavlja potrošačima:

 1. Ako internet trgovac samostalno vrši dostavu (sopstvenom dostavnom službom): krajnji distributer dužan je da obezbedi povraćaj i isplatu povratne naknade prilikom dostave. Isplata iznosa povratne naknade moguća je na isti način kao obračun narudžbine. Dostavljač je dužan da preuzme ambalažu koja podleže povratnoj naknadi, koju ima u svojoj ponudi (misli se na materijal i zapreminu, ne na marku) u količini koja se uobičajeno naručuje.
 2. Ako internet trgovac šalje proizvode preko pružaoca poštanskih usluga, usluga dostave pošiljki ili usluga prevoza tereta, u obavezi je da naplaćuje iznos povratne naknade od 25 centi, ali nije dužan da preuzima praznu ambalažu za piće. Tada se plaća kompenzacioni iznos (društvu Recycling Pfand Österreich) (visina ovog iznosa upravlja se prema obimu i troškovima preuzimanja na drugim mestima za povraćaj).
Kako se odvija povrat ambalaže u slučaju obližnjih prodavnica bez osoblja ili hibridnog rešenja (osoblje koje obavlja samo određene poslove)?

Ovaj oblik prodaje smatra se prodajom preko automata za piće.

 • Vlasnik automata za prodaju pića dužan je da na automatima istakne obaveštenje o najbližem mestu za povrat ambalaže ili je dužan da društvu Recycling Pfand Österreich isplati kompenzacionu naknadu.
 • Praznu ambalažu treba vratiti na najbližem mestu za povrat.
Da li usluge dostave pri dostavljanju hrane moraju da naplate povratnu naknadu za piće?

Da. Iznos povratne naknade mora biti naplaćen u sklopu prodaje naručene hrane preko dostavne službe. Međutim, dostavljači hrane nisu u obavezi da preuzmu praznu ambalažu niti da isplate iznos povratne naknade potrošaču. S obzirom na to da potrošači ovu praznu ambalažu moraju predati na drugim mestima za povrat ambalaže, usled čega nastaje dodatni trošak, dostavna služba plaća kompenzacioni iznos društvu Recycling Pfand Österreich.

Ja sam vlasnik automata za hladna pića. Gde će potrošači moći da vrate flaše i limenke?
 • Na automatima za prodaju pića i dalje će se prodavati boce i limenke. Njihova cena uvećava se za iznos povratne naknade od 25 centi.
 • Praznu ambalažu treba vratiti na najbližem mestu za povrat.
 • Vlasnik automata za prodaju pića dužan je da na automatima istakne obaveštenje o najbližem mestu za povrat ambalaže ili je dužan da društvu Recycling Pfand Österreich isplati kompenzacionu naknadu.
Ja sam vlasnik automata za hladna pića i želim da uputim na mogućnost vraćanja ambalaže u neposrednoj blizini (što znači da sam oslobođen plaćanja kompenzacionog iznosa). Šta se smatra neposrednom blizinom automata?

Pod neposrednom blizinom smatra se rastojanje od oko 300 metara od najbliže mogućnosti vraćanja. Kako biste bili oslobođeni plaćanja kompenzacionog iznosa, na automatu mora biti istaknuto obaveštenje o ovoj mogućnosti vraćanja i potrebno je zaključiti ugovor s datim mestom za povraćaj.

Mora li se pri prodaji pića preko hotelskog mini-bara naplatiti povratna naknada?

Mini-barovi su u upotrebi kod ugostitelja kod kojih se jednokratna ambalaža po pravilu konzumira na licu mesta i ne nosi se sa sobom. Zbog toga se iznos povratne naknade ne naplaćuje i ne postoji obaveza preuzimanja ambalaže.